Улутстатком 2017-жылдагы ички дүң продукттун көрсөткүчтөрүнүн акыркы эсептөөлөрүн аяктады

Басылмалардын датасы: 05.03.2018


 

2017-жылдын ички дүң продукциясы жөнүндө

(2016-жылдын такталган көрсөткүчтөрүнүн базасында)

2017-жылы Өндүрүштүк ыкма менен эсептелген ички дүң продукт (ИДП), 2016-жылындагы такталган базага карата, алдын ала баалоо боюнча болжолдуу 521 млрд. сомду түздү, 2016-ж. салыштырганда 4,6 пайызга көбөйдү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ИДПнын реалдуу өсүүсү 4,7 пайызды түздү.

1-таблица: ИДПнын айлар боюнча динамикасы

(учурдагы рыноктук баалар менен)

 

Млн. сом

Мурунку жылдын тийиштүү мезгилине
карата пайыз менен

 

2016

2017

2016

2017

Январь

22964,3

24962,5

87,5

107,0

Январь-февраль

50651,4

54133,2

91,5

104,4

Январь-март

79821,8

90748,9

93,8

107,3

Январь-апрель

115255,7

124941,7

94,8

106,3

Январь-май

148005,5

161055,8

96,2

106,1

Январь-июнь

187518,5

204363,2

98,3

105,6

Январь-июль

228427,0

248277,8

99,2

106,2

Январь-август

273409,9

297613,7

101,1

105,1

Январь-сентябрь

Январь-октябрь

Январь-ноябрь

Январь-декабрь

326914,3

372767,0

417710,7

476331,2

352146,5

402100,4

454131,1

520958,6

102,8

103,4

103,8

104,3

104,3

103,3

103,7

104,6

2-таблица: 2017-жылдын январь-декабрындагы ИДПнын экономикалык ишмердиктин
түрлөрү боюнча өндүрүлүшү

(учурдагы рыноктук баалар менен)

 

Млн. сом

Мурунку жылдын тийиштүү мезгилине
карата пайыз менен

 

2016

2017

2016

2017

ИДП

476331,2

520958,6

104,3

104,6

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

61134,6

64225,1

102,9

102,2

Өнөр жай

86575,6

94901,5

105,9

110,3

Пайдалуу кендерди казуу

3056,0

5020,3

127,0

178,4

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

73518,2

78683,6

105,8

107,6

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

8902,2

10115,3

97,4

110,1

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

1099,2

1082,3

103,3

106,6

Курулуш

39873,3

42933,9

109,3

107,1

Дүѕ жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоо

85226,8

93236,8

108,0

103,5

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

18214,3

20176,7

100,1

107,6

Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги

8499,5

8927,2

109,5

108,3

Маалымат жана байланыш

16605,2

18747,9

90,9

99,4

Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу

2466,5

2466,2

99,8

102,0

Кыймылсыз мүлк операциялары

11815,9

11883,1

100,6

97,2

Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик

6887,2

6881,1

105,5

101,5

Административдик жана көмөкчү ишмердик

2056,3

2056,3

89,1

99,8

Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздандыруу

25642,6

28456,3

102,8

100,5

Билим берүү

28251,3

31855,3

102,7

102,5

Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө

12922,5

16940,0

101,5

101,2

Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу

2254,5

2722,4

94,3

102,6

Башка тейлөө ишмердиги

5373,1

5456,8

99,6

99,4

Продукттарга таза (субсидиялар
эсептен алынган) салыктар

62532,0

69092,0

104,3

104,6

           

Номиналдык ИДПнын түзүмүндө товарларды өндүргөн тармактардын үлүшү 2016-ж. салыштырганда 0,7 пайыздык пунктка азайып, 38,7 пайызды түздү. Муну менен бирге өнөр жайдын үлүшү 2016-жылдын деңгээлинде калып, 18,2 пайызды түздү, курулуш - 0,2 пайызга азайып, 8,2 пайызды түздү. Айыл чарбасынын үлүшү, тескерисинче 0,7 пайыздык пунктка азайып, 12,3 пайызды түздү.

Кызматтарды көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 2016-ж. салыштырганда 0,5 пайызга азайып, 48,0 пайызды түздү. Муну менен бирге дүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоонун үлүшү  2016-жылдын деңгээлинде калып, 17,9 пайызды түздү, ошол эле учурда маалымат жана байланыштын үлүшү азайып, 3,9 пайызды түздү. Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо үлүшү 0,1 пайызга өсүп, 3,9 пайызды түздү. Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги үлүшү, тескерисинче 0,1 пайызга азайып, 1,7 пайызды түздү.

3-таблица: 2017-жылдагы экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДПнын өсүүсү
 (төмөндөшү)

(пайыз менен)

 

Тармактын КДНнын өсүү (азаюу-) темпи

ИДПнын өсүүсү (азаюусу -)

ИДПнын жалпы өсүүсүнө карата пайыз менен

ИДПга карата, пайыз менен

ИДП

х

4,6

100,0

100,0

Товарларды өндүргөн тармактар

7,0

2,8

60,8

38,7

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

2,2

0,3

6,5

12,3

Өнөр жай

10,3

1,9

41,4

18,2

Пайдалуу кендерди казуу

78,4

0,5

10,9

1,0

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

7,6

1,2

26,1

15,1

анын ичинде «Кумтөр» кен казуу ишканалары

3,8

0,4

9,5

9,7

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

10,1

0,2

4,3

1,9

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

6,6

0,0

0,0

0,2

Курулуш

7,1

0,6

13,0

8,2

Кызмат көрсөтүүчү тармактар

2,6

1,2

26,1

48,0

Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо

3,5

0,6

13,0

17,9

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

7,6

0,3

6,5

3,9

Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги

8,3

0,1

2,2

1,7

Маалымат жана байланыш

-0,6

0,0

0,0

3,6

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

0,9

0,2

4,4

20,9

Продуктуларга таза (субсидиялар
эсептен алынган) салыктар

4,6

0,6

13,0

13,3

ИДПнын өсүүсү негизинен өнөр жай (ИДПнын бардык өсүүсүнүн 41,4 пайыз), сооданын (13,0 пайызы) жана курулуштун (13,0 пайыз) өсүшүнөн камсыздалды.

ИДПнын дефлятору 2017-жылы (экономикаынын бардык тармактарынын бааларынын жыйынтык индекси) 2016-жылга салыштырмалуу 104,6 пайызды түздү. Ошол эле учурда, керектөө бааларынын индекси 103,2 пайызды түздү, ал эми өнөр жай азыктарынын бааларынын индекси - 101,7 пайызды түздү.

 


Акыркы жаңылоо: 12.03.2018, 11:51